توضیحات

در ابعاد ۱۲۵ – ۱۸۵ – ۳۱۰ میلیمتر
موجود در رنگ های قهوه ای – آجری