توضیحات

در ابعاد ۱۰۰ – ۱۵۰ – ۲۶۵ میلیمتر
موجود در رنگ های قهوه ای – آجری