توضیحات

در ابعاد ۷۰ – ۱۱۰ – ۱۸۵ میلیمتر
موجود در رنگ های قهوه ای – آجری