توضیحات

در ابعاد ۶۰ – ۹۰ – ۱۵۰ میلیمتر
موجود در رنگ های قهوه ای – آجری