توضیحات

هشت وجهی با ارتفاع ۱۰ سانت، اضلاع ۸ و قطر ۱۴ سانتیمتر با جعبه تلق