توضیحات

جای عود به شکل خانه (دودکش خانه محل خروج دود عود می باشد)

به ابعاد تقریبی ۷ در ۷ و ارتفاع ۲۵ سانتیمتر