توضیحات

جای عود به شکل خانه (دودکش خانه محل خروج دود عود می باشد)

به ابعاد تقریبی ۸ در ۸ و ارتفاع ۲۷ سانتیمتر