توضیحات

جای دمنوش (یا لوازم شخصی)

به ابعاد ۸ در ۸ و طول ۳۰ سانتیمتر