توضیحات

جای دمنوش کوچک

به ابعاد ۲۰ در ۳۰ و ارتفاع ۸ سانتیمتر