توضیحات

جای دمنوش بزرگ

به ابعاد ۲۵ در ۳۵ و ارتفاع ۱۰ سانتیمتر