توضیحات

هشت وجهی با ارتفاع ۸ و اضلاع ۸ و قطر ۱۴سانتیمتر

همراه با چاپ و گیاه و جعبه بسته بندی