توضیحات

شش وجهی با ارتفاع ۶ و قطر ۱۱

همراه با چاپ و گیاه و جعبه بسته بندی