توضیحات

چاروجهی با ابعاد ۸ در ۸ در ارتفاع ۶

همراه با چاپ و گیاه و جعبه بسته بندی